Company news

UPDATE: 29.02.2024

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: TRIBE47 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ACADEMY47 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

sporządzony i uzgodniony dnia 29.02.2024 r.  przez zarządy spółek:

  1. TRIBE47 P.S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001013329, NIP: 1132976135, REGON: 380412314, posiadająca kapitał akcyjny w wysokości 142.750 zł.
  2. Academy47 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem : ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000927172, NIP: 5252880776, REGON: 520213578,  posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 77.000 złotych.

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: TRIBE47 prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Academy47 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwane dalej: “Spółkami”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: “KSH”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej: “Planem Połączenia”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest: spółka pod firmą:  TRIBE47 prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001013329, NIP: 1132976135, REGON: 380412314, posiadająca kapitał akcyjny w wysokości 142.750 zł, (zwana dalej: “Spółką Przejmującą”).
Spółką przejmowaną jest: spółka pod firmą: Academy47 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, pod adresem : ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000927172, NIP: 5252880776, REGON: 520213578,  posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 77.000 złotych (zwana dalej: “Spółką Przejmowaną”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez emisji nowych akcji w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym:

a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta;

b) Nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH;

c) Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządów pozostałych łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,

b) zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej,

c) dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3.Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie Spółek następuje bez emisji akcji w Spółce Przejmującej  oraz,  że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy  Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na    koncentrację

W świetle art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

Załącznikami do Planu Połączenia są:

1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Academy47 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie połączenia ze spółką Tribe47 prosta spółka akcyjna,

2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tribe47 prosta spółka akcyjna w przedmiocie  połączenia ze spółką Academy47 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

3) ustalenie wartości majątku spółki Academy47 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z  siedzibą w Warszawie na dzień 1 stycznia 2024 r.,

4) oświadczenie o stanie księgowym spółki Tribe47 prosta spółka akcyjna z  siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 1 stycznia 2024r.,

5) oświadczenie o stanie księgowym Academy47 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w przedmiocie połączenia Spółek sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.

Zarząd Academy47 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ewa Wysocka – Prezes Zarządu 

Zarząd Tribe47 prosta spółka akcyjna  

>> Dokumenty dotyczące połączenia spółek Tribe47 i Academy47