Privacy Policy.

English Version

I. The Controller of personal data

The Controller of personal data is TRIBE47 Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, entered in the register of businesses held by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000734938, (“the Controller”). Contact with the Controller is possible by post to the above address of the Controller’s registered office or by e-mail: [email protected]

II. Data processing

In connection with its business activity, the Controller collects and processes personal data, making every effort to ensure that the processed personal data is adequately secured. Data is collected directly from data subjects. The processing of personal data is based on the applicable law, in particular, the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (“the GDPR”).

III. Purposes and legal basis for data processing

The legal basis for the personal data processing is defined in Article 6 of the GDPR which governs general rules on the compliance of the personal data processing. In any case, the Controller shall process the data relevant to a given case and for the purpose for which it was collected, ensuring its appropriate protection. The controller processes personal data for the purposes related to the conducted business activity, in particular in order to:

 1. answer questions asked in connection with the use of contact forms available at Tribe47  by the user, including pop-ups (pursuant to Article 6 Paragraph 1(b) GDPR);
 2. use the newsletter service, including the provision of business information and information about the events and training, and other informations on the basis of the granted consent (Article 6 Paragraph 1(a) GDPR);
 3. the conclusion and performance of contracts under Article 6 Paragraph 1(b) of the GDPR;
 4. conduct and settle the outcome of a recruitment process if the user has applied to take part in the recruitment process, on the basis of a legal obligation of the Controller and consent granted (Article 6 Paragraph 1(a) and 1(c) GDPR);
 5. perform of legal obligations incumbent on the Controller under Article 6 Paragraph 1(c) of the GDPR);
 6. protect against claims and asserting claims, are fulfilled under Article 6 Paragraph 1(f) of the GDPR);

To the extent that the data is processed for the contract performance, the provision of the data is a condition for the contract conclusion. The data provision is voluntary but necessary for the conclusion and performance of the contract. If personal data is not provided, the  contract may not be concluded. Providing certain information is also a legal obligation, e.g. necessary to issue an invoice or  to pay remuneration.

IV. Data recipients

If personal data is collected for the purpose of performing an order or concluding a contract, the personal data is stored from the moment of data collecting until the contract termination or contract performance after the moment of its termination. In the case of personal data collection in order to fulfil obligations resulting from the law, the data shall be kept for the period of fulfilling obligations and tasks resulting from individual law provisions. In the case of personal data processing for the purposes of the legitimate Controller’s interests, the data shall be kept for no longer than is necessary to achieve these aims or until a reasoned objection is raised to the processing for such purposes.

In the case of personal data collection on the basis of consent, until the consent is revoked.

The period of personal data processing may be extended when the processing is necessary to establish, assert or defend against a possible claim, and after that period only if required by law and to the extent required by law.

VI. Rights related to personal data processing

You have rights to :

 1. access to their personal data,
 2. rectify the personal data,
 3. erase the personal data,
 4. limit personal data processing,
 5. object to the personal data processing,
 6. data portability,
 7. withdraw the consent at any time, (if the processing is carried out on that basis, without prejudice to the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent before its withdrawal),

In addition, the data subject has the right to lodge a complaint with the supervisory authority. In Poland, since 25 May 2018, the supervisory authority has been the President of the Office for Personal Data Protection.

VII. Transfer your personal data

The platform provider for  sending the email information is ActiveCampaign LLC.  with the  seat  in  the USA. Because  Active Campaign is an american tool, your  personal data may be transferred to third countries outside the European Economic Area (EEA) and located on servers outside the European Economic Area (EEA). You can read the system’s privacy policy here.  According to the above, the transfer of personal data to processors established in third countries which do not ensure an adequate level of data protection shall be in accordance with the basis of art. 49 GDPR  to fulfil contract’s obligations or  your explicit consent. The Controller informs that he does not ensure an adequate level of protection of personal data. The Controller declares that he uses services offered by global suppliers of the services which are part of global organizations, such as Google Inc., operating in the European Economic Area (“EEA”), and which may transfer data from the EEA outside the EEA . These companies offer the Controller cloud solutions and declare that they implemented appropriate level of protection and adequate security resulting from the GDPR. The processing of personal data also takes place on the basis of standard contractual clauses which are part of the data processing agreements concluded between the Controller and the service providers.

VIII. Form of processing

Your data will be processed automatically, as also, will the form of its profiling, however, it will not have any legal effect or similar effect on your situation. Personal data profiling consists of the automatic processing of data, by using them to evaluate some of your information, in particular, to analyze your personal preferences, behaviours and interests.

IX. Final information

Information on personal data processing is updated in order to adapt it to the Controller’s business activity.

Polish Version

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie  art. 13 oraz art. 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. –  dalej jako „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest TRIBE47 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000734938, NIP: 1132976135, REGON: 380412314.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do utrzymania kontaktu, nawiązania współpracy czy  zawarcia i wykonywania umowy.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu  umożliwienia i utrzymywania kontaktu , z którym Administrator  prowadzi korespondencję  w związku z możliwością nawiązania współpracy  na jakiejkolwiek podstawie prawnej, zawarcia, wykonywania umowy,   czy też ustalenia, dochodzenia roszczeń przez Administratora  lub obrony  przed takimi roszczeniami.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  podjęcie  wszelkich działań w celu zawarcia umowy  i jej wykonywanie oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem lub potencjalnym Klientem,  ustalenie, dochodzenie roszczeń przez Administratora  lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 5. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, stanowisko czy miejsce pracy;
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:1) organy i pracownicy  Spółki,

  2) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i  systemy informatyczne), usługi związane z  bieżącą działalnością Spółki – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do nawiązania współpracy mającej na celu  zawarcie umowy czy jej wykonanie  oraz w okresie niezbędny do dochodzenia roszczeń lub  obrony przed takimi roszczeniami.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na zasadach przewidzianych przepisami RODO, w szczególności art. 15-18 oraz 21 RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących – narusza przepisy RODO.
 10. Administrator oświadcza, iż korzysta z rozwiązań chmurowych oferowanych  przez globalnych dostawców tejże usługi i  będących częścią organizacji globalnych  między innymi takich jak Facebook Inc. czy Google Inc, które to działają zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), jak  i  mogące przekazywać dane z EOG  do przetwarzania na terytorium poza EOG. Jednakże podmioty oferujące Administratorowi rozwiązania chmurowe oświadczają, iż wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia i wykazania, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w  sposób zautomatyzowany tak, aby w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapadać jakiekolwiek decyzje,  które powodowałyby  skutki prawne lub mogłyby istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Pani/Pana  dane nie będą profilowane.
 12. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e- mail [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.