Information Clause.

English Version

Information Clause

According to Art. 13 and Art.  14 the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (“the GDPR”) I inform: 

1. The Controller of personal data is TRIBE47 P.S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, entered in the register of businesses held by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0001013329, (“the Controller”). Contact with the Controller is possible by post to the above address of the Controller’s registered office or by e-mail: [email protected]

2. Providing personal data is voluntary but necessary to maintain contact, establish cooperation or conclude and perform a contract.

3. Personal data is processed in order to enable and maintain contact with which the Controller corresponds in connection with the possibility of establishing cooperation on any legal basis, concluding, performing a contract, or establishing, pursuing claims by the Controller, or defending against such claims.

4. The basis for the processing of personal data is taking all activity  to conclude a contract and its performance, as well as the Controller’s legitimate interest – enabling and maintaining contact with the Customer or a potential Customer, establishing, pursuing claims by the Controller or defending against such claims (Article 6 (1) letter b) and f) GDPR);

5. We process the following personal data: name, surname, e-mail address, telephone number, IP number, position or place of work;

6. The recipients of your personal data will be:

  1. Bodies and employees of the Company,
  2. External entities providing and supporting the Company’s ICT systems (both general ICT infrastructure, e-mail, and IT systems), services related to the Company’s operations – under relevant personal data processing agreements and ensuring the use of the entities mentioned above of adequate technical and organizational measures providing data protection.

7. Your personal data will be processed for the period necessary to establish cooperation at concluding a contract or its performance and for the period necessary to pursue claims or defend against such claims.

8. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object to data processing – on the terms provided for in the provisions of the GDPR, in particular art. 15-18 and 20 and 21 GDPR.

9. The Controller declares that he uses services offered by global suppliers of the services which are part of global organizations, such as Google Inc., operating in the European Economic Area (“EEA”), which may transfer data from the EEA outside the EEA. These companies offer the Controller cloud solutions and declare that they implemented an appropriate level of protection and adequate security resulting from the GDPR. The processing of personal data also takes place on the basis of standard contractual clauses which are part of the data processing agreements concluded between the Controller and the service providers.

10. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority. In Poland, since 25 May 2018, the supervisory authority has been the President of the Personal Data Protection Office.

11. In matters relating to the processing of personal data, please contact us at the e-mail address [email protected] or in writing to the Administrator’s address.

Polish Version

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie  art. 13 oraz art. 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. –  dalej jako „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest TRIBE47 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001013329, NIP: 1132976135, REGON: 38041231400000.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do utrzymania kontaktu, nawiązania współpracy czy  zawarcia i wykonywania umowy.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu  umożliwienia i utrzymywania kontaktu , z którym Administrator  prowadzi korespondencję  w związku z możliwością nawiązania współpracy  na jakiejkolwiek podstawie prawnej, zawarcia, wykonywania umowy,   czy też ustalenia, dochodzenia roszczeń przez Administratora  lub obrony  przed takimi roszczeniami.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  podjęcie  wszelkich działań w celu zawarcia umowy  i jej wykonywanie oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem lub potencjalnym Klientem,  ustalenie, dochodzenie roszczeń przez Administratora  lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);

5. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, stanowisko czy miejsce pracy;

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

  1. Organy i pracownicy  Spółki,
  2. Podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i  systemy informatyczne), usługi związane z  bieżącą działalnością Spółki – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do nawiązania współpracy mającej na celu  zawarcie umowy czy jej wykonanie  oraz w okresie niezbędny do dochodzenia roszczeń lub  obrony przed takimi roszczeniami.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na zasadach przewidzianych przepisami RODO, w szczególności art. 15-18 oraz  20 i 21 RODO.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących – narusza przepisy RODO.

1o. Administrator oświadcza, iż korzysta z rozwiązań chmurowych oferowanych  przez globalnych dostawców tejże usługi i  będących częścią organizacji globalnych  między innymi takich jak Facebook Inc. czy Google Inc, które to działają zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), jak  i  mogące przekazywać dane z EOG  do przetwarzania na terytorium poza EOG. Jednakże podmioty oferujące Administratorowi rozwiązania chmurowe oświadczają, iż wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia i wykazania, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO.

11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e- mail [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.