Information Clause.

English Version

Polish Version

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie  art. 13 oraz art. 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. –  dalej jako „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest TRIBE47 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000734938, NIP: 1132976135, REGON: 380412314.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do utrzymania kontaktu, nawiązania współpracy czy  zawarcia i wykonywania umowy.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu  umożliwienia i utrzymywania kontaktu , z którym Administrator  prowadzi korespondencję  w związku z możliwością nawiązania współpracy  na jakiejkolwiek podstawie prawnej, zawarcia, wykonywania umowy,   czy też ustalenia, dochodzenia roszczeń przez Administratora  lub obrony  przed takimi roszczeniami.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  podjęcie  wszelkich działań w celu zawarcia umowy  i jej wykonywanie oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem lub potencjalnym Klientem,  ustalenie, dochodzenie roszczeń przez Administratora  lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 5. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, stanowisko czy miejsce pracy;
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
 1.     organy i pracownicy  Spółki,
 2.  podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i  systemy informatyczne), usługi związane z  bieżącą działalnością Spółki – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do nawiązania współpracy mającej na celu  zawarcie umowy czy jej wykonanie  oraz w okresie niezbędny do dochodzenia roszczeń lub  obrony przed takimi roszczeniami.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na zasadach przewidzianych przepisami RODO, w szczególności art. 15-18 oraz 21 RODO.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących – narusza przepisy RODO.
 4. Administrator oświadcza, iż korzysta z rozwiązań chmurowych oferowanych  przez globalnych dostawców tejże usługi i  będących częścią organizacji globalnych  między innymi takich jak Facebook Inc. czy Google Inc, które to działają zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), jak  i  mogące przekazywać dane z EOG  do przetwarzania na terytorium poza EOG. Jednakże podmioty oferujące Administratorowi rozwiązania chmurowe oświadczają, iż wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia i wykazania, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w  sposób zautomatyzowany tak, aby w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapadać jakiekolwiek decyzje,  które powodowałyby  skutki prawne lub mogłyby istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Pani/Pana  dane nie będą profilowane.
 6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e- mail [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.